24–2023–ב

נושאי לימוד

  1. לכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.

  2. מרחבים עם מכפלה פנימית ’ אי שוויון קושי שוורץ ואי-שוויון בסל, הקירוב הטוב ביותר, תהליך גרם-שמידט.

  3. אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמליים

  4. המשפט הספקטרלי עבור אופרטורים נורמליים

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9521

פניות סטודנטים

נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ -עדי מילול
סגל חיצוני