24–2023–ב

נושאי לימוד

גדלים ויחידות. מערכת היחידות הבינלאומית S I. וקטורים. עקרון ההתמד של גלילאו - ”חוק ניוטון הראשון“. התנגשויות חד-ממדיות. שימור תנע. התמד -מסה. אינווריאנטיות ושימור המסה. הגדרת הכוח - חוק ניוטון השני והשלישי. עבודה. אנרגיה קינטית. כוחות משמרים ומבזבזים. אנרגיה פוטנציאלית ופוטנציאל. שימור אנרגיה. התנגשויות כלליות. פתרון בעיות: הקדמת שיקולי סימטריה ופיסיקה ואומדן סדרי גודל לחשבון נומרי, בדיקת ממדים ויחידות. מסגרות ייחוס התמדיות ומואצות. תנועה סיבובות. תנע זויתי. התמד זויתי (מומנט התמד). כוח זויתי (מומנט כוח). סביבון, גירוסקופ, מצפן גירוסקופי. מסגרת ייחוס מסתובבת. משפט קוריוליס. כוחות מדומים. תאוצת כובד אפקטיבית. תנודות. מתנד הרמוני. מטוטלת. גרביטאציה (כבידה). שדה הכבידה (שדה גרביטציוני). מטען כבידה (מסה גרביטציונית), התמד (מסה אינרציאלית), משקל, כמות החומר. מושגים ראשוניים של יחסות פרטית: מהירות האור, התמרת לורנץ, דינאמיקה יחסותית.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 203.1.1281