Description

לימודי החטיבה הם בדרך כלל קורסי ליבה ממחלקה אחת (כלשהי), וטעונים אישור המחלקה נותנת הקורסים ואישור יו”ר ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה.

במקרים מיוחדים, ובאישור מראש של יו”ר המחלקה למתמטיקה, ניתן יהיה לצרף מקצועות קרובים ממספר מחלקות .יתרת הנקודות שאינן מנוצלות לחטיבה מתווספת למכסת לימודי הבחירה במתמטיקה.

תלמידי מתמטיקה המעוניינים לשלב לימודי מתמטיקה עם לימודים במחלקות אחרות במדעי הטבע או במדעי הרוח והחברה יוכלו לעשות כן גם במתכונת של לימודי מתמטיקה כמחלקה ראשית.