מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים ביותר לתחומי מדעי הטבע. לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר. סטודנטים ותיקים שיצטיינו בלימודיהם יוכלו להצטרף החל משנה שניה.

למצטייני “אשלים” תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות. תכנית הלימודים תכלול מערכת לימודים עיקרית במחלקה למתמטיקה בשילוב של קורסים מכלל הקורסים המוצעים באוניברסיטה (באישור מנחה אישי והמחלקה נותנת הקורס).

בנוסף יתקיימו מפגשים עם נוכחות חובה לתלמידי “אשלים”, כתנאי להשתתפותם בתוכנית.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הטבע.

תוכנית קורסים במגמת מדעי המוח בתוכנית “אשלים”

משנת הלימודים תשע”ז הסטודנטים בתוכנית “אשלים” יוכלו ללמוד במסגרת הלימודים שלהם לתואר ראשון במגמת מדעי המוח. התוכנית דורשת מהתלמידים להשלים לפחות חמישה קורסים (אפשרי יותר) מרשימת הקורסים הבאה. הקורסים הספציפיים שהתלמידים ילמדו ייקבעו בהתייעצות עם היועץ המחלקתי של התוכנית.

מדובר בשלושים הנקודות שתלמידי אשלים יכולים לבחור. מגמת מדעי המוח תופיע בגיליון הציונים של כל מי שילמד מקבץ של חמישה קורסים של המגמה. התואר שירשם בתעודת הבוגר יהיה התואר של המחלקה אליה משתייך התלמיד. בפרטי תעודת התואר ירשם רק שם המחלקה שאליה משויך התלמיד: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, או מדעי הגיאולוגיה והסביבה.

התוכנית בנויה בצורה המותאמת לתוכנית הלימודים המחלקתית של התלמיד ומאפשרת הבנת תהליכים מרמת תא העצב הבודד עד לרמת המוח השלם.

קורסים במגמת מדעי המוח
  1. על התלמידים ללמוד לפחות חמישה קורסים מהרשימות הבאות.
  2. יש ללמוד לפני את קורסי הקדם.
  3. קורסי הקדם של הקורסים ברשימה לא יחשבו כחלק מחמשת הקורסים.
  4. על התלמידים ללמוד לא יותר משני קורסים מרשימה ב’ במסגרת המגמה.
  5. קורסים שנמצאים בתוכנית החובה המחלקתית לא יחשבו כקורסים במגמה.

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.